Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, birey ve toplum sağlığını koruyan, sağlıkta ve hastalıkta insan vücudunun biyolojik ve moleküler mekanizmalarına hakim, bilimsel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, temel klinik bilgi, beceri ve tutumlara sahip, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı çağdaş hekimler yetiştirmektir.

Eğitim sistemi, sistem blokları üzerine kurulmuştur ve 2. yıldan başlayarak intörnlüğe kadar devam etmektedir. Bu blokların hepsi belirli bir sisteme yönelik olarak ve temel bilimler ile klinik bilimlerin entegrasyonu sağlanarak tasarlanmıştır. İkinci yıl preklinik dönem olup esas olarak temel bilimler konuları yer almaktadır. Üçüncü yılda sistemler farmakoloji, mikrobiyoloi, patoloji ve klinik ile entegre edilerek verilmektedir. Dördüncü ve beşinci yıl ise klinik dönemi oluşturmaktadır. Kas ve iskelet sistemi bloğu (MSKL), 2. Sınıfta 7 hafta (MSKL 202), 3. Sınıfta 3 hafta (MSKL 303), 5. Sınıfta 4 hafta (MSKL 503) olarak yapılandırılmıştır. Ortopedi ve Travmatoloji alan eğitimi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Omurga, Romatoloji ve Halk Sağlığı ile birlikte bu blokların içerisinde yer almaktadır. Ek olarak 5. ve 6. yıllarda seçmeli staj (MELC) olarak seçilebilmektedir.

Programda yer alan eğitim yöntemleri şu şekilde özetlenebilir;

  • Teorik dersler: Öğretim üyeleri tarafından teorik bilgilerin verildiği ve tartışılldığı sınıf içi ve eğitici merkezli derslerdir.
  • Paneller: Değişik bölümlerden eğiticilerin katıldığı ve genellikle olgular üzerinden bir konunun farklı bakış açıları ile tartışıldığı ve multidisipliner yaklaşımla yürütülen uygulamalardır.
  • Hasta Başı Uygulamaları: Bu uygulamalar hastadan anamnez alma, hastanın fizik muayenesi, tanı yöntemleri, ayırıcı tanılar, tedavi yaklaşımları ve tedavi kararı şeklinde birbirini takip eden ve her öğrencinin tek tek katılımının sağlandığı, öğrenim hedefleri önceden tanımlanmış pratik uygulamalardır.
  • Vaka tartışmaları: Serviste yatan veya poliklinikte takip edilmiş bir hastanın tartışılması veya teorik derste anlatılan konuların vaka bazında tartışılması söz konusudur. Bir öğretim üyesi gözetimi altında öğrenciler tarafından vaka sunumu olarak hazırlanmakta, hastanın öykü ve muayenesi, ayırıcı tanısı ve tedavi seçenekleri sınıf ortamında öğrenciler tarafından tartışılmaktadır.
  • Klinik Beceri Eğitimi Uygulamaları: Klinik beceri laboratuvarlarında maket ve mankenler üzerinde, daha sonra da standardize ve gerçek hastalarda yapılan beceri eğitimleri şeklinde verilmektedir.
  • Poliklinik, servis ve ameliyat uygulamalarına katılım: Öğrencilerimiz küçük gruplara ayrılarak bulundukları stajlara yönelik poliklinik, servis ve ameliyathanede yer alan uygulamalara katılmaktadır.
  • Öğrenci Seminerleri: Öğrenciler tarafından hazırlanıp anlatılan seminerler, öğrencilerin sunum ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme alışkanlığının kazandırılması amacı ile uygulanmaktadır.

Eğitim sonunda öğrenciler, çoktan seçmeli yazılı sınavlar, yapılandırılmış sözlü sınavlar, standardize hastalar üzerinde yine yapılandırılmış klinik muayene beceri sınavlar ve maketler üzerinde klinik uygulama beceri sınavları yardımı ile standardizasyona ve öğrenim hedeflerine azami şekilde özen gösterilerek değerlendirilmektedirler.

Stajlar sırasında öğrencilerimiz, klinikte devam etmekte olan araştırma projelerine katılmaları ve bağlantılı kongrelerde sunum yapmaları için teşvik edilmektedirler. Bu şekilde mümkün olan en erken dönemde araştırma kültürü ile tanışmaları ve “araştırmacı hekim” kimliklerinin gelişmeleri amaçlanmaktadır.