Tıpta Uzmanlık Eğitimi

1.Taban Puana Göre Türkiye'deki Sıralama
71,72021 TUS 1. Dönem Yerleştirme Puanları
3Uzmanlık Öğrencisi Sayısı

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı (ABD) olarak amacımız; 21. yüzyılın güncel ortopedik sorunlarına ve travmatolojiyi ilgilendiren meselelerine yönelik, bilimin yol göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim kurabilen, ortopedi ve travmatoloji alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek dünya çapında araştırmalara ve evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan, ileri tıp teknolojilerine hakim ve üst düzeyde klinik tıp anlayışına sahip, çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel donanımı taşırken etik değerlerden ayrılmayan, takım çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış, hastasının iyiliğini en önemli önceliği sayan ortopedi ve travmatoloji uzmanları yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda yaptığımız planlamada Koç Üniversitesi Hastanesi içindeki Ortopedi ve Travmatoloji ABD ve branşımızla ilgili tüm birimler eğitim programına entegre edilmiştir.

Eğitim programı her uzmanlık öğrencisinin, genel ortopedi ve ilişkili alt branşlarda yeterli eğitimi alabilmesi için 5 yıla yayılacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda bölümde görev alan tüm öğretim üyeleri ve uzmanlar programa katkıda bulunmaktadır. Anabilim Dalı bünyesinde ve diğer branşlar tarafından düzenlenen seminer ve toplantılar da bu programa entegre edilmişlerdir. Öğrenciler, çatı dernekler ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen eğitim toplantılarına da katılmaları yönünde desteklenmektedirler.

Programın Amaçları

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Dal Eğitim Programı, hareket sistemini oluşturan kemikler, eklemler ve yumuşak dokulara ait doğumsal ve edinsel hastalıklar ile bu dokulara ait yaralanmaların tanı ve tedavisini kapsar ve bu konuda bilgi, beceri ve tutum kazanmasını amaçlar. Uzmanlık eğitimi, sadece klasik ve yüksek teknolojik cerrahi uygulamaları değil, aynı zamanda konservatif tedavi yöntemleri, farmakolojik tedavi, hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesi veya iyileştirilmesi ile ortez ve protez uygulamalarını da kapsar. Ortopedi ve Travmatoloji ABD, yüksek kalitede eğitim ve araştırma olanaklarına sahip bir bölüm olarak, ortopedi ve travmatoloji alanında geleceğin liderlerini yetiştirmek ve bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Ortopedi ve Travmatoloji Tıpta Uzmanlık Eğitim Programının hedefi; uzmanlık öğrencilerine öğrenme hedeflerini tam olarak karşılayabilecekleri kaynakları, imkanları ve fırsatı sağlamak ve yukarıda tanımlanan alanlarda uzmanlaşmış aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve tutuma sahip yeni kuşak ortopedi ve travmatoloji uzmanları yetiştirmektir.

Alanlarında programın öğrenim hedeflerini başarı ile yerine getirerek programı tamamladığında kendisinden beklenenler şunlardır:

Bir hizmet sunucusu olarak;

 • Yetkin, etik ve hasta merkezli tıbbi bakım sağlamak,
 • Bir ortopedi ve travmatoloji hastasını eksiksiz ve uygun biçimde, holistik bakış açısı ile değerlendirebilmek,
 • Güncel ve doğru tanı-tedavi uygulamalarına ilişkin üst düzey klinik bilgi, beceri ve tutum sergilemek ve sürdürmek,
 • Diğer uzmanlık alanları ile hasta yararına olacak ve en uygun biçimde ilişkiye geçmek.

Bir iletişimci olarak;

 • Hasta ve hasta yakınları ile uyumlu, güvenli ve etik ilişkiler geliştirmek,
 • Hasta ve hasta yakınları, meslektaşlar ve diğer profesyonellerin konuya ilişkin bilgi ve bakış açılarını doğru bir şekilde ortaya çıkarmak ve sentezlemek,
 • Hasta bakımını ilgilendiren ya da başka bir tıbbi konuda gerekli bilgi ve açıklamaları hastalara, ailelere, meslektaşlarına ve diğer profesyonellere doğru ve yetkin biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek,
 • Hasta, aile ve diğer paydaşlar ile bir tedavi planı geliştirmek üzere konular, sorunlar ve planlarla ilgili ortak bir anlayışın oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Kriz yönetebilmek.

Bir yönetici olarak;

 • Sağlık kuruluşlarının ve sistemlerinin kalite gelişimine katkıda bulunan etkinliklere katılmak,
 • Klinik hizmet ve kariyerini etkili olarak yönetmek,
 • Sınırlı kaynakların optimal kullanımını sağlamak,
 • Uygun görülecek idari görevlerde yer almak ve liderlik rolünde bulunmak.

Bir sağlık savunucusu olarak;

 • Hasta bakımının bir parçası olarak hastanın bireysel sağlık ihtiyaç ve sorunlarına cevap vermek,
 • Hizmet verdiği toplumun sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek, sağlığın belirleyicilerini tanımlamak,
 • Bireyin, toplulukların ve toplumların sağlığını geliştirmek.

Bir öğrenci ve eğitimci olarak;

 • Sürekli öğrenme yoluyla mesleki faaliyetleri sürdürmek ve geliştirmek, günceli takip etmek,
 • Tıbbi bilgiyi ve kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirebilmek ve bunu uygun şekilde pratikte uygulayabilmek,
 • Hastaların, ailelerin, öğrencilerin, diğer sağlık profesyonellerin ve halkın tüm kesimlerinin gerekeni öğrenmesine katkıda bulunmak,
 • Yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması döngüsüne katkıda bulunmak, bildiğini paylaşmak, öğretirken öğrenmek, kimden olursa olsun sürekli öğrenmeye açık olmak.

Bir ekip üyesi olarak;

 • Sağlık hizmeti sunan disiplinler arası bir ekibe etkin ve uygun bir şekilde katılmak,
 • Mesleki çatışmaları önlemek ve çözmek için diğer sağlık profesyonelleriyle etkili bir şekilde birlikte çalışmak,
 • Koç Üniversitesi ve KÜTF nin “code of conduct” talimatları ile tam bir uyum içinde hareket etmek.

Bir değer ve sorumluluk sahibi kişi olarak;

 • Etik davranış ile hastalarına, mesleğine ve topluma bağlılık göstermek,
 • Mesleğe yönelik yönetmeliklere uygun davranış ile hastalarına, mesleğine ve topluma bağlılık göstermek,
 • Hekim sağlığı ve sürdürülebilir bir meslek hayatına bağlılık göstermek,

Uzmanlık öğrencilerinin başarı durumları; temel bilgi, hasta bakımı, profesyonellik, kişiler arası iletişim becerileri ve uygulamaya dayalı öğrenme temelinde değerlendirilir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve travmatoloji ABD Tıpta Uzmanlık Programının içeriği Tıpta Uzmanlık Komisyonu (TUK), Çekirdek Eğitim Programında (ÇEP) belirtilen müfredat gerekliliklerine uygun olarak planlanmıştır. Ulusal ÇEP’te yer alan gerek ve yeterli koşullar sağlandıktan sonra, ÇEP dışında kalan, diğer yurt içi ve yurt dışı programlardan farklılıklar yaratabilecek unsurlar ile zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Uzmanlık Öğrencileri

Ortopedi ve Travmatoloji Batuhan Yürük 2019
Ortopedi ve Travmatoloji Cihad Gedik 2019